Centar za biostatistiku i informacione tehnologije

Centar za biostatistiku i informacione tehnologije (CEBSIT) je organizaciona jedinica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini – Kosovska Mitrovica. CEBSIT pruža podršku iz biostatistike i informacionih tehnologija obrazovnoj, naučnoj i stručnoj delatnosti Fakulteta, odnosno, informatičke i tehničke usluge zaposlenima i studentima fakultetima.

Najveći doprinos CEBSIT je dao u razvoju i implementaciji koncepta učenja na daljinu. Učenje na daljinu predstavlja proces učenja u kojem su izvor znanja i primalac znanja fizički udaljeni, a između njih posreduju informaciono-komunikacione tehnologije

Na Fakultetu uz pomoć CEBSIT-a i Informatickog centra ostvaruju se sledeći vidovi učenja na daljinu: videokonferencijska predavanja, e-učenje i e-testiranje.

  1. Videokonferencijska predavanja se obavljaju u Plavoj i Crvenoj Sali kao i u Informatičkom centru zavisno od potreba pošto mobilan sistem za videokonferenciju to omogućava. Fakultet poseduje Polycom® VSX® 7000e sistem za videokonferenciju.
  2. E-učenje prestavlja proces sticanja znanja putem Interneta uz korišćenje računarskih aplikacija i okruženja u procesu učenja. Na Fakultetu se koristi MOODLE platforma za elektronsko učenje.
  3. E-testiranje predstavlja sistem za testiranje, ocenjivanje i polaganje ispita uz pomoć računara i Internet resursa. Ovaj sistem podrazumeva postojanje računarskog sistema za testiranja i baze pitanja. Od školske 2010/2011 godine test iz usmenog dela ispita iz Medicinske statistike i informatike za studente integrisanih osnovnih studija medicine i stomatologije polaže se preko Moodle platforme.